Vedtægter

Vedtægter for Sdr. Felding Hallen "Det Legende Hus"

§ 1.

Institutionens navn er Sdr. Felding Hallen. Dens formål er på en parcel i Sdr. Felding, lejet af daværende Sdr. Felding kommune for 49 år, at opføre og drive en hal. Denne er tænkt anvendt af kommunens skole samt af klubber og foreninger, såvel i som udenfor kommunen. Der tænkes her særligt på klubber og foreninger, der varetager ungdomsarbejde og/eller tjener kulturelle formål. – Hallen kan således bruges til ungdomsarbejde, idræt, møder, teater, udstillinger, og lignende.

§ 2.

Institutionen er selvejende, og dens formue skal bestå af ejendommen Sdr. Felding-Hallen med alt til denne hørende inventar og løsøre samt driftsmidler.

§ 3.

Den til hallens opførelse nødvendige kapital søges tilvejebragt blandt kommunens og omegnens beboere, foreninger og firmaer ved afholdelse af forskellige arrangementer, indsamlinger m.m., hvis økonomiske udbytte tilfalder institutionen, samt ved tilskud og garantier fra offentlige myndigheder.

Et eventuelt manglende beløb kan tilvejebringes som lån i hallen.

§ 4.

Den kapital, der ikke er bunden i institutionen, skal indsættes i bank eller sparekasse.

§ 5.

Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.

§ 6.

Medlemmer af institutionen med ret til at sende repræsentanter til repræsentantskabsmøderne er følgende:

 1. Herning kommune med ret til at sende 3 repræsentanter, bosiddende i den gamle Sdr. Felding kommune.
 2. Samtlige beboere over 16 år i den daværende Sdr. Felding kommune med ret til at sende 4 repræsentanter.
 3. Enhver skole , klub eller forening, som bestyrelsen og repræsentantskabet kan godkende , kan blive optaget som medlemmer, godkendelse afgøres ved simpelt flertal i blandt repræsentantskabets medlemmer.

Enhver skole/klub/forening, som er godkendt medlem kan indsætte op til 3 medlemmer, dog har SFGIF op til 8 medlemmer i repræsentantskabet, for et år af gangen.

Repræsentantskabet består af mindst 15 medlemmer.

Den nuværende fordeling af antal medlemmer er flg.:

 • 3 medlemmer udpeget af Herning Kommune
 • 2 medlemmer udpeget af Sdr. Felding KFUM spejdere
 • 1 medlem udpeget af Sdr. Felding KFUK spejdere
 • 1 medlem udpeget af Sdr. Felding Skytteforening
 • 3 medlemmer udpeget af Sdr. Felding Handels- og Håndværkerforening
 • 1 medlem udpeget af Kulturforeningen
 • 2 medlemmer udpeget af Sdr. Felding Borgerforening
 • 4 medlemmer udpeget af gl. Sdr. Felding Kommunes Beboere
 • 8 medlemmer udpeget af SFGIF
 • 3 medlemmer udpeget af Sdr. Feldings Efterskole
 • 1 medlem udpeget af Sdr. Felding Folkedanserforening

Ingen repræsentant kan repræsentere mere end én skole, klub eller forening. Medlemmerne får ikke andel i et evt. overskud af institutionens drift. Et sådant overskud tilfalder alene institutionen.

Skoler, klubber eller foreninger, der er medlemmer af institutionen, må ikke opnå anden fordel, end at de ved tildeling af tider for benyttelse af institutionens lokaler skal have forret frem for ikke-medlemmer.

Medlemmerne hæfter ikke for institutionen påhvilende gæld eller underskud.

Enhver skole, klub eller forening kan til enhver tid opsige sit medlemskab af institutionen

§ 7.

Repræsentantskabet er institutionens øverste myndighed.

Repræsentantskabet er sammensat efter de i § 6 angivne regler.

a) Herning kommunes 3 repræsentanter sidder normalt i en byrådsperiode, men kan til enhver tid udskiftes af byrådet. Ved en evt. kommunesammenlægning skal disse 3 repræsentanter være bosiddende i den daværende Sdr. Felding kommune. Byrådet giver i begyndelsen af hver byrådsperiode, skriftligt bestyrelsens formand, meddelelse om repræsentanternes og bopæl. I tilfælde af udskiftning af en eller flere af repræsentanterne skal oplysninger om dette være bestyrelsens formand i hænde senest 14 dage efter.

b) Hvert år i tiden mellem den I. oktober og den 15. november skal institutionens bestyrelse gennem annoncer i lokale blade indbyde alle beboere over 16 år i den daværende Sdr. Felding kommune til et halmøde med indhold efter bestyrelsens skøn. – Dog skal der altid på dette møde være lejlighed til for beboerne at stille spørgsmål til bestyrelsen angående hallen.

Desuden skal bestyrelsen sørge for, at der på dette møde vælges de i § 6 stk. 2 omtalte repræsentanter.

På 1. halmøde vælges 4 repræsentanter + 2 suppleanter.

På 2. halmøde afgår efter lodtrækning 2 repræsentanter + I suppleant.

Repræsentanterne har ellers sæde i repræsentantskabet i en 2-årig periode.

Man kan stemme på personer der er til stede på mødet eller personer der skriftligt har givet tilsagn om at ville lade sig opstille. Både kandidatforslag og den efterfølgende afstemning er skriftligt. Enhver beboer må foreslå flere kandidater, men ikke stemme på flere end det antal repræsentantskabsposter, der skal besættes.

Valgt er de kandidater der opnår størst stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.

Ved evt. ny stemmelighed foretages lodtrækning. Den kandidat (dog 1. gang de 2 kandidater) der opnår størst stemmetal uden at blive valgt indtræder som suppleant i de næste 2 år.

c) Repræsentanter for skoler, klubber eller foreninger udpeges enten af disses bestyrelser eller vælges på de pågældende skoler, klubber eller foreningers generalforsamlinger. Enhver skole, klub eller forening der er medlem af institutionen og som ønsker sig repræsenteret på de ordinære repræsentantskabsmøde skal hvert andet år, senest d. 31. december med skriftlig dokumentation fra pågældende skole, klub eller forenings formand, oplyse bestyrelsens formand repræsentanternes navn og bopæl.

Repræsentanterne har sæde i institutionens repræsentantskab i en 2-årig periode uanset ændringer i repræsentantskabsmedlemmets forhold til den vælgende skole, klub eller forening, hvis ikke skolens, klubbens eller foreningens formand skriftligt til bestyrelsens formand meddeler en ændring. Ved frafald af et repræsentantskabsmedlem udpeger eller vælger den pågældende skole, klub eller forening senest 2 uger efter medlemmets frafald et nyt medlem og meddeler ændringen skriftligt til formanden for institutionens bestyrelse.

§ 8.

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i tiden mellem d. 15. januar og d. 15. februar.

Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde sker ved postforsendt meddelelse til hver repræsentant med mindst 10 dages varsel.

Det af bestyrelsen udarbejdede driftsbudget samt det reviderede regnskab, der skal behandles på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal være repræsentantskabets medlemmer i hænde senest 10 dage før det ordinære repræsentantskabsmøde og henligge til eftersyn i hallens kontor mindst 10 dage før det ordinære repræsentantskabsmøde.

Det reviderede regnskab skal forlægges kommunalbestyrelsen til godkendelse, og køb af fast ejendom og optagelse af løn kan kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse.

Dagsorden for ordinært repræsentantskabsmøde skal omfatte:

 1. Valg af dirigent. (Se a).
 2. Godkendelse af repræsentanterne.
 3. Valg af sekretær for repræsentantskabsmødet. (Se b).
 4. Beretning aflægges af bestyrelsens formand.
 5. Regnskabsaflæggelse ved bestyrelsens kasserer.
 6. Driftsbudget for det kommende år forelægges ved bestyrelsens kasserer.
 7. Valg af formand for bestyrelsen. (Se c).
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter. (Se d).
 9. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.
 10. Indkomne forslag. (Se e).
 11. Eventuelt.

Hvor ikke andet er angivet i forretningsordenen, træffes afgørelser ved almindelig stemmeflerhed, uanset de fremmødtes antal.

Der kan stemmes ved fuldmagt.

Der skal altid holdes konstituerende bestyrelsesmøde i umiddelbar fortsættelse af det ordinære repræsentantskabsmøde.

a) Repræsentanterne vælger repræsentantskabsmødernes dirigent ud af hele forsamlingen. Kandidatforslag er mundtlige. Den efterfølgende afstemning foregår ved håndsoprækning.

b) Repræsentanterne vælger under dirigentens ledelse repræsentantskabsmødernes sekretær ud af hele forsamlingen efter de i a) angivne retningslinier. Sekretæren fører efter de i § II for bestyrelsens sekretær angivne retningslinier protokol over repræsentantskabsmødernes forhandlinger. Efter oplæsning og godkendelse fra repræsentantskabets side underskrives protokollen af sekretæren og mødets dirigent.

Repræsentantskabsmødernes protokol, der kun bruges ved disse møder. opbevares af bestyrelsens formand.

c) Bestyrelsens formand, der samtidig er formand for repræsentantskabet, vælges på følgende måde af repræsentantskabet:

Hver repræsentant må skriftligt foreslå I kandidat. Er der flere kandidater til formandsposten, holdes skriftlig afstemning. Hver repræsentant har en stemme.

Opnår ingen kandidat ved første afstemning over halvdelen af de givne stemmer, foretages ny afstemning.

Har heller ingen ved denne afstemning opnået over halvdelen af stemmerne foretages bundet omvalg mellem de to, der ved anden afstemning opnåede de største stemmetal. Er ved anden afstemning stemmerne lige afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der ved det bundne valg kan stemmes. Ligeledes afgør lodtrækning valget, når stemmerne står lige ved det bundne valg.

d) På 1. ordinære repræsentantskabsmøde vælges efter omstændighederne 5 eller 6 bestyrelsesmedlemmer samt 4 suppleanter.

På 2. ordinære repræsentantskabsmøde afgår efter lodtrækning 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.

Både kandidatforslag og den efterfølgende afstemning er skriftlig. Enhver repræsentant må foreslå flere kandidater, men ikke stemme på flere end det antal bestyrelsesposter, der skal besættes.

Valgt er de kandidater, der opnår størst stemmetal. – Ved stemme-lighed foretages omvalg, ved evt. ny stemmelighed foretages lodtrækning.

De to kandidater, der opnår størst stemmetal uden at blive valgt, indtræder som suppleanter i det næste år.

e) Forslag som medlemmer eller repræsentanter ønsker behandlet på et ordinært repræsentantskabsmøde skal skriftligt formuleret være bestyrelsens formand i hænde senest 8 dage før det ordinære repræsentantskabsmøde.

Til ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan forslag, der ønskes behandlet på dette, dog indsendes til bestyrelsens formand 7 dage før mødet.

§ 9.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes så ofte bestyrelsens formand eller flertallet af bestyrelsen bestemmer det, eller hvis et flertal af repræsentantskabets medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsens formand med angivelse af forhandlingsemne.

Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde sker på samme måde som til ordinært repræsentantskabsmøde. Dog kan det indkaldes med 10 dages varsel.

§ 10.

Den selvejende institution ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer. De 6 bestyrelsesmedlemmer vælges af repræsentantskabet.

Bestyrelsesmedlemmer skal være repræsentantskabsmedlemmer.

Bestyrelsen vælger selv sin næstformand, kasserer og sekretær.

Kasserer og sekretær må gerne udpeges udenfor bestyrelsen, men har så ikke stemmeret i bestyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er mødt. Afgørelser træffes ved stemmeflerhed.

Der kan stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende

§10a.

Institutionen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller 4 bestyrelsesmedlemmer.

§ 11.

Bestyrelsen varetager institutionens anliggender i alle henseender. Den fastlægger selv sin forretningsorden. Bestyrelsen holder møde, så ofte formanden indkalder dertil, eller når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer ønsker det, når de samtidig skriftligt angiver forhandlingsemne.

Bestyrelsen har ret til at nedsætte alt efter dens skøn nødvendige udvalg og heri indvælge personer med speciel sagkundskab, selvom disse ikke er medlemmer af bestyrelse eller repræsentantskab.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af institutionen. Den ansætter og afskediger det til driften nødvendige personale og træffer aftaler om dets lønforhold. Bestyrelsen drager omsorg for at udlejning og benyttelse af bygninger og anlæg sker med fornøden hensyntagen til de deri interesserede parters interesser. Bestyrelsen fastsætter den leje eller entre, der skal betales for benyttelse af bygninger og anlæg. Denne leje eller entre skal fastsættes så en forsvarlig drift med tilbørlig hensyntagen til afskrivninger og hensættelser kan opnås. Bestyrelsen udformer de nødvendige regulativer der skal indeholde direktiver for den daglige drift og for benyttelse af institutionens bygninger og anlæg.

Bestyrelsens sekretær fører protokol over det på samtlige bestyrelsesmøder passerede. Mødernes dagsorden skal altid være anført i deres fulde ordlyd og punkterne i den rækkefølge som de behandles på møderne. Samtlige stillede forslag – både de der vedtages, og de der bliver forkastet skal afskrives med angivelse af stemmetal.

Enkeltmedlemmer eller grupper af medlemmer kan til enhver tid kræve at der tilføres forhandlingsprotokollen deres eventuelle særstandpunkter vedrørende deres stilling til de foreliggende sager.

Protokollen underskrives af sekretæren og oplæses sidst i mødet, hvorefter formanden, når indholdet er godkendt, underskriver den

§ 12.

Hvis institutionen efter ansøgning får en beværterbevilling med ret til udskænkning af stærke drikke, omfattende hele hallen eller dele af den, udstedes en sådan bevilling til bestyrelsen/formanden

§ 13.

Til ændring at vedtægterne eller vedtagelse af institutionens ophævelse kræves:

at ønske om vedtægtsændring eller institutionens ophævelse er anført i repræsentantskabsmødets dagsorden.
at mindst 5/6 af de på et repræsentantskabsmøde til sagens behandling mødte, stemmer derfor, og
at 5/6 at den siddende bestyrelse ligeledes stemmer derfor.
Ændringer i § 1 kan dog kun ske med samtykke fra undervisningsministeriet med tiltrædelse af boligministeriet og Finansministeriet

§ 14.

Ved en evt. ophævelse at institutionen tilfalder Sdr. Felding-Hallen, med alt til denne hørende aktiver og passiver, Sdr. Felding by – til byforskønnelse.

§ 15.

Hvis Herning byråd eller Indenrigsministeriet kræver ændringer i disse vedtægter, inden de godkendes, kan disse ændringer foretages at institutionens bestyrelse uden iagttagelse at § 13.

Således vedtaget

Sdr. Felding. den 28 februar 2018

Dirigent : Jan Andersen

Hallens bestyrelse:

Vagn Andersen
Rene Pedersen
Gert Nedergaard Jensen
Carita Damsgaard Jensen
Tatiana Santini Bøndergård
Valdemar Søndergaard